ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และรับใบแจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 1

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 พบอาจารย์ประจำชั้น รับใบแจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562