กิจกรรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กับนิสิตฝึกสอน

กิจกรรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กับนิสิตฝึกสอน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562