กิจกรรมพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรมพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ายประถม ) เมื่อวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562