โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม " ริมคลองแสนแสบ : The Clean Road "

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม " ริมคลองแสนแสบ : The Clean Road " ณ บริเวณคลองแสนแสบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562