การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป G.I.C. และขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป G.I.C. และขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ายประถม )
เมื่อวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562