กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.6

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.6 ณ ค่ายรัศมี จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562