กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.5

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.5 ณ ค่ายลูกเสือไร่หุบพญา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2562