การประกวดคัดลายมือ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจัดการประกวดคัดลายมือ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562