กิจกรรมพบเพื่อนญี่ปุ่นของนักเรียนระดับชั้น ป.4

นักเรียนระดับชั้นป.4 เข้าร่วมกิจกรรมพบเพื่อนญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสมาคมไทย - ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562