กิจกรรมพบเพื่อนญี่ปุ่นของนักเรียนระดับชั้น ป.5

นักเรียนระดับชั้นป.5 เข้าร่วมกิจกรรมพบเพื่อนญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสมาคมไทย - ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562