นักเรียนระดับชั้นป.6 ทัศนศึกษาวัดราชนัดดา โลหะปราสาท นิทรรศรัตนโกสินทร์

นักเรียนระดับชั้นป.6 ทัศนศึกษาวัดราชนัดดา โลหะปราสาท นิทรรศรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562