นักเรียนระดับชั้น ป.6 จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับชั้น ป.6 จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562