ทีมประถมสาธิต PSP

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร