คณะผู้บริหารเข้าร่วมงานโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะผู้บริหารเข้าร่วมงานโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562