ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 พบอาจารย์ประจำชั้น รับใบแจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 3

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 พบอาจารย์ประจำชั้น รับใบแจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562