การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและมอบผลการเรียนสะสม ครั้งที่ 1

ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและรับผลการเรียนสะสม ครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2561