พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ทำชื่อเสียง และบำเพ็ญประโยชน์

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ทำชื่อเสียง และบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562