กิจกรรมการแข่งขันSTEAM

ศูนย์การเรียนรู้ STEAM ได้กิจกรรมการแข่งขัน STEAM ขึ้นภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562