เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.4

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.4 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2561