ค่ายกลางวันลูกเสือ - เนตรนารี ป.1 - 3 (Day Camp)

ค่ายลูกเสือสำรอง - เนตรนารีสำรอง ป.1 - ป.2 - ป.3 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันที่ 20 ตุลาคม 2561