กิจกรรมการคัดแยกและจัดการขยะ Recycling Education

นักเรียนชั้น ป. 6ร่วมกิจกรรมการคัดแยกและจัดการขยะ วันที่ 11 กันยายน 2561