เยี่ยมที่พักนักกีฬาและมอบของที่ระลึก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬา และมอบของที่ระลึก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565