โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
         
         
  เครื่องหมายโรงเรียน เครื่องหมายรูปกราฟอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยข้อความ “โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  บรรจุในวงกลมกรอบรูปคลื่นแปดคลื่น    
         
  สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
     
  สถานที่ตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 
  174 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
  http://prathom.swu.ac.th , https://www.facebook.com/Satitprathomschool  
  โทรศัพท์ 0-2258-4242 , 0-2258-4244 , 0-2662-1442-43 , 02662-3180-84  
  โทรสาร 0-2259-4517 , 0-26623188  
     
  ทิศเหนือ จดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
  ทิศใต้ จดบ้านเลขที่ 118/1 สุขุมวิท 23 และศูนย์การค้ายังเพลส  
  ทิศตะวันออก จดบ้านเลขที่ 71/8 สุขุมวิท 31  
  ทิศตะวันตก จดหมู่บ้านแดนตะวัน  
     
  รวมพื้นที่ 9 ไร่ 1.6 ตารางวา  
     
  วันสถาปนา วันที่ 24 มิถุนายน 2499  
     
  ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
     
  ทำเนียบอาจารย์ใหญ่
และผูู้อำนวยการของ
โรงเรียนจนถึงปัจุบัน
1. รองศาสตราจารย์ ไพเราะ ตัณฑิกุล (พ.ศ. 2499-2517)
2. รองศาสตราจารย์ จรีย์ สุวัตถี (พ.ศ. 2517-2521)
3. ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี (พ.ศ. 2521-2527)
 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญยืน เสริมศักดิ์สกุล (พ.ศ. 2527-2531)
5. รองศาสตราจารย์ สูริน สุพรรณรัตน์ รักษาการอาจารย์ใหญ่ (พ.ศ. 2531-2534)
6. รองศาสตราจารย์ ประกิจ รัตนสุวรรณ (พ.ศ. 2534-2537)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี รักษาการผู้อำนวยการ (พ.ค.-มิ.ย.2537)
8. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล (พ.ศ. 2537-2538)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบรัตน์ เรืองผกา (พ.ศ. 2538-2546)
10. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ รักวิจัย (พ.ศ. 2546)
11. อาจารย์พูลศักดิ์ เทศนิยม รักษาการแทนผู้อำนวยการ ( 6 ก.พ.-20 ก.ย. 2547)
12. พ.ต.ท. นภดล ทองนพเนื้อ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ( 21 ก.ย.2547-19 ม.ค.2548)
13.รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
( 20 ม.ค. 2548 - 8 ส.ค. 2548)
14. อาจารย์พรรณี กฤตยารัตน์ ( 9 ส.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2550)
15. อาจารย์นันทรัตน์ ธรรมวัฒน์ไพศาล (1 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2554)
16. รองศาสตราจารย์ สุขุมาล เกษมสุข ( 1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2558)
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์ ( 12 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน)
 
     
  สีประจำโรงเรียน สีเทา แดง (สีเทา หมายถึง สมอง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
สีเทา -แดง หมายถึง ความกล้าที่จะคิด)
 
       
  ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นกัลปพฤกษ์  
       
  เพลงประจำโรงเรียน เพลงประถมสาธิต  
       
  พระพุทธรูปประจำ
โรงเรียน
พระศรีศากยะทศพลญาณฯ (จำลอง) พระพุทธรูปปางลีลา