โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
  ผู้อำนวยการประดับเข็ม
แก่กลุ่มประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
16 มิถุนายน 2560
 
  กิจกรรมฟังเทศน์
ในวันธรรมสวนะ
15 มิถุนายน 2560

             
  การเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
14 มิถุนายน 2560

 
  กิจกรรมสวดมนต์ยามเช้า
8 มิถุนายน 2560
             
  กิจกรรมจิตอาสา
"พาน้องสู่ห้องเรียน"
ของนักเรียนระดับชั้น ป.6
1-7 มิถุนายน 2560
 
 

กิจกรรมจิตอาสา
"โรงเรียนสวยด้วยมือเรา"
ของนักเรียนระดับชั้น
เด็กเล็ก - ป.2

             
       
  นักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขัน Thailand
Green Mech Contest
2017 ณ ศูนย์การค้า
Fashion Island
 
  นักเรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันว่ายน้ำ
GBAC Competition 2017
ณ โรงเรียนนานาชาติ
Berkeley
             
  ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง
นักเรียนระดับชั้น Year 2B
ได้รับถ้วยรางวัลจาก
การแข่งขันหมากรุกสากล
 
  ด.ญ.ณทักษอร
บุญยกิจโณทัย
นักเรียนระดับชั้น Year 2B
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
Kids ice challenge 2017
             
  ด.ช.วรกฤต ทานัชฌาสัย
นักเรียนระดับชั้น Year 2A
ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันเปียโน
 
  นักเรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
โดยสมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)
             
       
  การฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2560
19 มิถุนายน 2560

 
 

นิสิตจาก
Wollongong University ประเทศออสเตรเลีย
มาฝึกปฏิบัติการสอน
5-16 มิถุนายน 2560

             
 

โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 17
10 มิถุนายน 2560

 
  ทีมคุณหมอให้ความรู้เรื่อง
สุขอนามัยแก่นักเรียน
ระดับชั้นเด็กเล็ก ในกิจกรรม
"เด็กเล็กสดใสใส่ใจสุขภาพ"
8 มิถุนายน 2560
             
  แนะนำตัวอาจารย์
นิสิตฝึกสอน
ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
1 มิถุนายน 2560
 
  สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6
ณ หอประชุมธำรง บัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
2-4 มิถุนายน 2560
             
       
 ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560)

- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน, คนครัว จำนวน 4 อัตรา
- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาธิต
โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP) จำนวน 2 อัตรา (ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560)


 
satitprasarnmitschool@yahoo.com
satitprasarnmitschool@hotmail.com

Tel.0-2662-3180-87
0-2662-1442-43
Fax. 0-2259-4517