โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ออนไลน์"
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet

อาจารย์ ดร.ภิรฎา ภิรนานนธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ออนไลน์" ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช