แบบทดสอบสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นป.5

โดย อ. ชฎาธาร คำเนียม

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว