แบบทดสอบวิชาการใช้ห้องสมุด2

โดย ครูพิม

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว