การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ระหว่างโรงเรียน
จัดโดยกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 18 พฤศจิกายน 2560

 
   
รางวัลถ้วยร่วมผลงานยอดเยี่ยม 2 ถ้วย ได้แก่ ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่น 8 ปี หญิง

ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่น 12 ปี หญิง
 
 
รางวัลเหรียญทอง หญิงคู่ รุ่น 8 ปี รางวัลเหรียญทอง คู่ผสม 8 ปี
เด็กหญิงสกุลญา อริยโชติมา ป.2/2
เด็กหญิงมาธวี ตันติพุทธ ป.3/6
เด็กชายภูมิพัฒน์ วงษ์ทศรัตน์ ป.2/5
เด็กหญิงมาธวี ตันติพุทธ ป.3/6
รางวัลเหรียญทอง คู่ผสม 12 ปี
เด็กชายฐีรเมธด์ ศาสตระรุจิ ป.6/4
เด็กหญิงญาณิฐา ญาณสมบูรณ์ ป.6/2
   
 
รางวัลเหรียญเงิน หญิงเดี่ยว รุ่น 8 ปี รางวัลเหรียญเงิน คู่ผสม 12 ปี
เด็กหญิงมาธวี ตันติพุทธ ป.3/6
เด็กชายเสกข์ รัชต์บริรักษ์ ป.6/7
เด็กหญิงณัช ศุภวัฒนกุล ป.6/7
     
 
รางวัลเหรียญทองแดง หญิงเดี่ยว รุ่น 8 ปี รางวัลเหรียญทองแดง หญิงเดี่ยว รุ่น 12 ปี
เด็กหญิงสกุลญา อริยโชติมา ป.2/2
เด็กหญิงณัช ศุภวัฒนกุล ป.6/7

รางวัลเหรียญทองแดง ชายคู่ 8 ปี
เด็กชายชยุต ชินวัฒนโชติ ป.1/8
เด็กชายภูมิพัฒน์ วงษ์ทศรัตน์ ป.2/5
เหรียญทองแดง ชายคู่ ๑๒ ปี
เด็กชายฐีรเมธด์ ศาสตระรุจิ ป.6/4
เด็กชายเสกข์ รัชต์บริรักษ์ ป.6/7

รางวัลเหรียญทองแดง หญิงคู่ 12 ปี
เด็กหญิงณัช ศุภวัฒนกุล ป.6/7
เด็กหญิงญาณิฐา ญาณสมบูรณ์ ป.6/2

เด็กหญิงเขมจิรา ฟุ้งไมตรี ป.5/2
เด็กหญิงญาณีนาถ ญาณสมบูรณ์ ป.6/2

     
 
รางวัลเหรียญทองประเภททีมหญิง 8 ปี รางวัลเหรียญทองประเภททีมหญิง 12 ปี
เด็กหญิงสกุลญา อริยโชติมา ป.2/2
เด็กหญิงมาธวี ตันติพุทธ ป.3/6
เด็กหญิงธาร จิรชาญชัยศิริ ป.2/6
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ กฤษดาธิการ ป.2/8
เด็กหญิงกัญญาพัชรณ์ เจนทรทิน 2/6
เด็กหญิงเขมจิรา ฟุ้งไมตรี ป.5/2
เด็กหญิงญาณิฐา ญาณสมบูรณ์ ป.6/2
เด็กหญิงณัช ศุภวัฒนกุล ป.6/7
เด็กหญิงญาณีนาถ ญาณสมบูรณ์ ป.6/2
     
[ ]
หน้าหลัก