การแข่งขันภาษาอังกฤษ
ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18 PAMA Thailand

 
 

ด.ญ.ธัญชนก นุกูลการ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ด.ช.ทอมัส ไกรเพ็ชร์ เอวานส์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.กานต์พิชชา เอี่ยมประเสริฐ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ได้รับรางวัลชมเชย

ด.ญ.อศัลยา พวงกลิ่น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ได้รับรางวัลชมเชย

ด.ญ.จิดาภา ยุทธเนตร
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ได้รับรางวัลชมเชย

ด.ช.เศรษฐวิชญ์ จิตต์การุณย์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ได้รับรางวัลชมเชย

ด.ญ.สิรินุช ศรัทธาบุญ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ได้รับรางวัลชมเชย

ด.ญ.เอริณ ไกรวัฒนพงศ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ได้รับรางวัลชมเชย


     
[ ]
หน้าหลัก