การแข่งขัน
4 th SISB&Bkk Gymnastic Competition 2017

 
 

ยิมนาสติกเด็กเล็ก 7 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ญ. อรกช บัวขาว
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ด.ญ. ชุติปภา กิตติรัฐกรณ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8

ด.ญ. กฤษอร โภคิยกุล
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ด.ญ. อัยยดา ลิมปรังษี
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 1/7

ด.ญ. เวลารัก ลูกเสือ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

ด.ญ. พิชา ตั้งดำเนินสวัสดิ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ด.ญ. พชรวรา ตลับนาค
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6


ยิมนาสติกแอโรบิก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ญ. ณีรนุช เจนวิทย์วิชัยกุล
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3


ทักษะพื้นฐาน 6 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ท่าชุดอุปกรณ์ห่วง รุ่น 6 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ท่าชุด Free Hand รุ่น 6 ปี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ท่าชุดอุปกรณ์บอล รุ่น 6 ปี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ญ. สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1


ทักษะพื้นฐาน 6 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ญ. ชุติปภา กิตติรัฐกรณ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8

ด.ญ. อัยยดา ลิมปรังษี
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 1/7

ด.ญ. เวลารัก ลูกเสือ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

ด.ญ. พิชา ตั้งดำเนินสวัสดิ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ด.ญ. พชรวรา ตลับนาค
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6


ทักษะพื้นฐาน 8 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ญ. อรกช บัวขาว
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ด.ญ. กฤษอร โภคิยกุล
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1


ทักษะพื้นฐาน 10 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ญ. ชมพูนุท สุขไพบูลย์วัฒน์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ด.ญ. ธัชมน รุนสำราญ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ คงเกรียงไกร
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

ด.ญ. ธันยพัต พฤกษ์วัฒนาชัย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3


     
[ ]
หน้าหลัก