การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว 2017
โดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)


 
 
     
  ประเภทคณิตคิดเร็ว

ด.ญ.วรินทร โกศลธนวงศ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ.สิรินุช ศรัทธาบุญ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.ปัณณวิชญ์ พวงสุวรรณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช.กฤติน ศรีสันติสุข
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.ภูดิศ แก้วงามอรุณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ด.ญ.สิริกร กรสิริสืบสกุล
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

ด.ญ.ปาณิสรา โกศลธนวงศ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

ด.ญ.ชณชนก ศิริทิณพงษ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ด.ช.สิรวิชญ์ กล้าแข็ง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

ด.ช.ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจิ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง
     
     
     
     
     
  ประเภทจินตคณิต

ด.ช.ปัณณวิชญ์ พวงสุวรรณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ.ชญานิศ กล้าแข็ง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ.สิรินุช ศรัทธาบุญ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ธนภพ สงวนพฤกษ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

ด.ช.ภูดิศ แก้วงามอรุณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ด.ญ.วรินทร โกศลธนวงศ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ด.ญ.สิริกร กรสิริสืบสกุล
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

ด.ญ.ปาณิสรา โกศลธนวงศ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

ด.ญ.อศัลยา พวงกลิ่น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ด.ช.สิรวิชญ์ กล้าแข็ง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

ด.ช.ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจิ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง
     
     
     
     
     
  ประเภทคณิตศาสตร์

ด.ช.สิรวิชญ์ กล้าแข็ง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ.ชณชนก ศิริทิณพงษ์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ด.ญ.สิรินุช ศรัทธาบุญ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ด.ญ.อศัลยา พวงกลิ่น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 
[ ]
หน้าหลัก