<%@ Page Language="C#" ContentType="text/html" ResponseEncoding="windows-874" %> พิธีราชสดุดี ลูกเสือ ป.6
 
 
 

พิธีถวายราชสดุดี พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6

27 มิถุนายน 2550

 
     
 
 
 
ก็ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ด้วยทรงมีพระราชปรารภว่า เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายปฐมวัยให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
 
         
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 
         
         
 
[ Home ]