หน้าหลัก
ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ บุคคลสำคัญ โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ มาเรียนดนตรีไทยกันเถิด มาเรียนดนตรีสากลกันเถิด แนวทางการปฏิรูปดนตรีในไทย
บรรทัด 5 เส้น , สัญลักษณ์ประจำตัวโน้ต
( Staff and Musical Names )
 
 
 
กุญแจฟา อังกฤษเรียกว่า F Clef หรือ Bass Clef
 
 


 
 
ชื่อตัวโน้ตเมื่อเขียนลงบรรทัด 5 เส้นพร้อมกุญแจฟา
มีหลักเพื่อให้จำง่ายขึ้นคือ

โน้ตคาบเส้น Go   Back   and   Dance   For   A  while
 
 

 
 
โน้ตในช่อง   A   Child   Enjoys   Games
 
 
 
 


การบันทึกตัวโน้ตทีอยู่ต่ำหรือสูงกว่าบรรทัดห้าเส้น เรามีเส้นน้อย
ภาษาอังกฤษเรียกว่า Leger Line หรือ Ledger Line เพื่อให้ตัวโน้ตยึดเกาะไว้ ดังนี้

 
 
 
 


โน้ตชื่อ C ที่วางทับกึ่งกลางเส้นน้อย ทั้งที่อยู่ใน Treble Clef หรือ Bass Clef
ทั้งสองมีเสียงตรงกัน คือ C กลาง (Middle C)
 
 
 
 


เมื่อมีเส้นน้อยแล้ว ทำให้เรามีตัวโน้ตเพิ่มขึ้นทั้งทางเสียงสูงและเสียงต่ำ
ชื่อตัวโน้ตในบรรทัด 5 เส้น ของกุญแจซอล (Treble Clef)

 
 
 
 
ชื่อตัวโน้ตในบรรทัด 5 เส้น ของกุญแจฟา (Bass Clef)
 
 
 
  * คือซีกลาง ( Middle C )